Disclaimer

Privacyverklaring

Van bezoekers van deze website worden geen gegevens vastgelegd. Tijdens evenementen, concerten en optredens worden foto’s en sfeerimpressies gemaakt. De HESZ vraagt voorafgaand aan plaatsing op de website en social media niet expliciet om toestemming. Mocht u bezwaar maken tegen plaatsing van foto en videomateriaal waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit kenbaar maken via info@hesz.nl. Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere  en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op via info@hesz.nl. De HESZ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De HESZ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

 

Verwerking persoonsgegevens

De HESZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De HESZ gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen op nemen in het kader van de dienst die wij over en weer verlenen. De HESZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De HESZ verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de HESZ . U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres: info@hesz.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek persoonlijk aan de secretaris worden gericht.
De HESZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link:   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


De Horeca Evenementen Stichting Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk  heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@hesz.nl. Ook het vermoeden van datalekken kan mondeling of via mail gemeld worden bij de secretaris. De secretaris zorgt  i.o.m. de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Partners Gastvrij Zwolle

Deel deze pagina